Luksus w wydaniu fashion czyli zegarki od projektantów

Posted on December 12, 2009
Filed Under Zegarki - marki i definicje, Zegarki luksusowe | Leave a Comment

Czo?owe domy mody tak czy inaczej kojarz? si? z pewnym luksusem, wi?kszo?ci z nas nie sta? na bardzo drog? odzie? do noszenia na co dzie?, ale w zamian za to mo?emy pozwoli? sobie na niektóre luksusowe dodatki. Takim dodatkiem s? zegarki. Idealnie wpisuj? si? i w definicj? luksusu i elegancji (b?d? ekstrawagancji), a przede wszystkim s? przedmiotami na tyle trwa?ymi i u?ytecznymi, ?e z powodzeniem mo?emy je nosi? codziennie i to w wi?kszo?ci przypadków. Dzi?ki temu odrobina luksusu mo?e nam towarzyszy? i w pracy i na zakupach i wsz?dzie, gdzie tylko zechcemy.
Je?li ktokolwiek z Was obawia si?, ?e zegarki luksusowe typu fashion (tj. zegarki od projektantów) ust?puj? jako?ci? innym znanym markom mo?e spokojnie pozby? si? obaw. To produkty wysokiej jako?ci tworzone na bazie komponentów najwi?kszych zegarmistrzowskich potentatów. Wiele z nich ma mechanizmy ‘Swiss made’ co ?wiadczy samo za siebie, bo te? jest jako?ci? sam? w sobie.
Jednym s?owem je?li kogo? z Was nie sta? na ciuch od Armaniego (albo zwyczajnie szkoda Wam na taki ciuch pieni?dzy), sprezentujcie sobie w zamian zegarek – przetrwa d?u?ej, w niezmienionej formie i d?u?ej te? b?dzie modny, bo … na mod? moda nigdy nie mija.
Na jakich projektantów warto zwróci? uwag??

Luksus w wydaniu Calvina Kleina

Modele Calvina Kleina przez cz??? osób postrzegane s? jako zegarki zbyt popularne, by mog?y zas?u?y? na miano luksusowych, ale je?li w luksusie liczy si? perfekcja wykonania i perfekcja designu, oraz podkre?lenie w?asnej przynale?no?ci (poprzez posiadany przedmiot) do ?ci?le okre?lonej grupy osób, to nikt nie odmówi tym zegarkom prawa do noszenia miana zegarków luksusowych. Modele Calvina Kleina s? dalekie od przeci?tno?ci. To estetyczny i bardzo wyrafinowany minimalizm. Doskona?y na wi?kszo?? okazji.

Pierre Cardin

Charakterystyczny motyw z liter? P wyró?nia zegarki od Pierre’a Cardin. To marka o bogatej historii i ca?kiem sporych tradycjach w zegarmistrzostwie. Zegarki luksusowe w wydaniu Cardina przeznaczone s? raczej dla osób odwa?nych, wybitnie ceni?cych indywidualizm. Nie brakuje im elegancji ani perfekcji wykonania. Warto te? zwróci? uwag? na fakt, ?e w mechanizmy w zegarkach tej marki s? mechanizmami ‘Swiss made’.

Gucci

Gucci to synonim luksusu, presti?u i ponadczasowej elegancji. Charakterystyczne wzornictwo sprawia, ?e zegarki luksusowe od Gucciego s? doskonale rozpoznawalne. Jednoznacznie wskazuj? na status posiadacza. S? niezawodne, eleganckie, wyj?tkowe. Doceni? je nie tylko indywiduali?ci, bo po?ród proponowanych modeli znajdziecie te? sporo takich, które cechuje bardzo dyskretna elegancja.

Diesel i Guess

Te marki s? nieco kontrowersyjne, bo wydaj? si? zbyt dost?pne jak na zegarki luksusowe. Nie mniej jednak i one s? pewnymi wyró?nikami stylu. Osoby, które je wybieraj? to na pewno indywiduali?ci, którzy nie identyfikuj? si? z t?umem. Stylistyk? zegarki Guess nawi?zuj? bardziej do bi?uterii, natomiast je?li chodzi o mark? Diesel – trudno mówi? o jednoznacznej stylistyce, to ma?e, futurystyczne, ?mia?e i bardzo awangardowe dzie?a sztuki zegarmistrzowskiej i… zdobniczej.

Armani i DKNY

Emporio Armani to zegarki luksusowe bardzo cenione w Polsce. Kobiety uwielbiaj? Armaniego, bo stylistyka tych zegarków jest bardzo kobieca i bardzo elegancka.
Nie mniejsz? popularno?ci? ciesz? si? kobiece modele zegarków Donny Karan, które pomimo wspó?czesnego designu doskonale nawi?zuj? do wszystkich tych motywów, które zawsze by?y kobietom bliskie.

Ka?da z przedstawionych marek mo?e by? synonimem luksusu, cho? oczywi?cie nie musi. Wszystko zale?y od tego, jakie kryteria definiowania przyjmiemy w stosunku do luksusowych zegarków. Nie mniej jednak je?li istotne jest ponadczasowe pi?kno i wysoka jako?? wykonania wszystkie z tych marek uzna?abym za luksusowe.

SocialTwist Tell-a-Friend

Luksus czy nie? Czym kierowa? si? przy wyborze zegarków?

Posted on December 10, 2009
Filed Under Zegarki - marki i definicje, Zegarki luksusowe | Leave a Comment

Wybieraj?c zegarki luksusowe w zasadzie co do jednego mo?emy mie? pewno??: mianowicie co do tego, ?e s? to zegarki wysokiej jako?ci. Buble raczej nie sprawdzi?yby si? w charakterze przedmiotów luksusowych, zreszt? je?li zale?y nam w?a?nie na luksusie liczymy na to, ?e dobra, które kupujemy, nawet je?li nie maj? s?u?y? zaspokojeniu naszych potrzeb, przez pewien czas (d?ugi czas) b?d? cieszy? nasze oczy.
Na szcz??cie zegarki to dobra trwa?e, luksus nie musi wi?c by? ulotnym kaprysem. Przy wyborze modelu, je?li nie kierujemy si? li tylko i wy??cznie emocjami, jak najbardziej maj? zastosowanie ró?ne kryteria u?yteczno?ci. Poza tym oprócz funkcjonalno?ci mo?emy mie? na uwadze presti? marki i spodziewan? warto?? kolekcjonersk? zegarków.
Je?li oprócz luksusu podstawowym kryterium b?dzie dok?adno?? zegarka powinni?my wybiera? modele zegarków kwarcowych, je?li na dok?adno?ci nam nie zale?y doskona?ym rozwi?zaniem s? zegarki luksusowe mechaniczne, je?li natomiast liczy si? ekstrawagancja i nietypowy design dobrze zrobimy wybieraj?c jaki? model spo?ród tych, firmowanych przez znanych projektantów. Tyle je?li chodzi o ogólniki, poni?ej – szczegó?y.

Zegarki mechaniczne vs zegarki elektroniczne

Zegarki elektroniczne to wygoda i dok?adno??, zegarki mechaniczne s? natomiast bli?sze definicji dóbr luksusowych. S? rzadziej produkowane, bo wymagaj? wi?kszych nak?adów pracy, doskona?ych rozwi?za? konstrukcyjnych, rygorystycznej kontroli jako?ci pracy i wykonania samych zegarków. S? wi?c dro?sze i cho?by z tego wzgl?du zegarki luksusowe cz??ciej kojarzone s? z typow? (w tej chwili ju? raczej nietypow?) mechanik?.
Zegarki kwarcowe s? znacznie oszcz?dniejsze w eksploatacji i znacznie dok?adniejsze. Mechanika pod tym wzgl?dem nigdy elektronice nie dorówna, ale przecie? nie ka?dy z nas oczekuje po czasomierzu dok?adno?ci rz?du +/- kilka sekund w miesi?cu. Opó?nienia i przyspieszenia rz?du kilku sekund na dob? s? przez wi?kszo?? z nas akceptowalne.
Zegarki elektroniczne mo?na ponadto zsynchronizowa? z zegarami atomowymi, które nie generuj? w?a?ciwie ?adnych odchyle? (tj. mierzy si? je w sekundach a nawet u?amkach sekund na miliony lat – dok?adno?? niewyobra?alna i nieistotna z punktu widzenia przeci?tnego cz?owieka sprawdzaj?cego czas po to, by nie spó?ni? si? na spotkanie). Zegarki elektroniczne s? te? bardziej odporne na oddzia?ywania magnetyczne. Z mechanik? odporno?? t? osi?gn?? trudniej.
Zegarki luksusowe, mimo i? s? przedmiotami ‘zbytkowymi’, wymagaj? pewnej piel?gnacji. Znacznie ?atwiej jest piel?gnowa? zegarki mechaniczne, które w zasadzie nie wymagaj? przegl?dów, a wystarczy im zaledwie wymiana baterii, które w najnowszych modelach i tak spe?niaj? jedynie funkcj? pomocnicza, bo producenci coraz cz??ciej przechodz? na zasilanie s?oneczne. W przypadku zegarków mechanicznych konieczne s? okresowe przegl?dy.
Z zegarkami luksusowymi mo?emy mie? jeden problem: je?li kupimy model, którego producent nie ma serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w naszym kraju w razie awarii zegarka utrudniona b?dzie jego naprawa, z tym trzeba si? liczy?.

Marka luksusowego zegarka

Niezale?nie od naszych osobistych przekona? pewne zegarki s? uznawane za luksusowe, inne nie. Na pewno nikt nie odmówi znamion luksusu zegarkom wychodz?cym ze szwajcarskich manufaktur. Niektóre modele mog? kosztowa? nawet kilka milionów z?otych (i wi?cej). Poza tym generalnie marki europejskie, g?ównie te pochodz?ce ze Szwajcarii s? najbardziej presti?owe, zegarki luksusowe Omega czy Rolex ciesz? si? ogromn? estym? i nikt im tego nie zabierze. Je?li jednak nie sta? nas na Rolexa (a sta? stosunkowo niewiele osób) zawsze mo?emy si?gn?? po nieco ta?sze, a równie doskona?e marki. Inskrypcja ‘Swiss made’ gwarantuje wysok? jako?? i presti?. Nawet najlepsze marki japo?skie nie s? w stanie dorówna? tym zegarkom.
Nieco innego rodzaju luksusem jest zakup zegarka od znanego projektanta. Tu te? nale?y liczy? si? z tym, ?e pewne marki b?d?ta?sze, inne dro?sze. Armani jest niew?tpliwie mark? zegarków luksusowych, nieco mniejsz? estym? cieszy si? Guess – ale i takiego zegarka raczej nikt si? nie powstydzi.

Idziemy na zakupy

Gdzie kupujemy zegarki luksusowe? Oczywi?cie w renomowanych sklepach, cz?sto w sklepach firmowych b?d? u autoryzowanych przedstawicieli. Takie zakupy s? najbezpieczniejsze, cho? w tej chwili nie nale?y si? ju? te? obawia? zakupów internetowych – wa?ne jest by?my przy tym zwracali uwag? na renom? sklepu i udzielane przeze? gwarancje. Zakupy na aukcjach zawsze wi??? si? z pewnym ryzykiem. Pami?tajmy, ?e niska cena (w stosunku do cen rynkowych) powinna by? dla nas ostrze?eniem. Okazje nie zawsze s? op?acalne.

SocialTwist Tell-a-Friend

Zegarki luksusowe

Posted on December 7, 2009
Filed Under Zegarki - marki i definicje, Zegarki luksusowe | Leave a Comment

Ka?dy z nas nieco inaczej wyobra?a sobie luksus, ale generalnie ró?ni? nas jedynie drobne niuanse. Luksus to co?, co wi??e si? z warto?ci? w najbardziej przyziemnym (finansowym) znaczeniu, to co? co ma renom?, presti?, jest kojarzone z bogactwem i pi?knem, a przede wszystkim to co?, co jest nas w stanie zaczarowa? swoj? wyrafinowan? (cho? niekoniecznie z?o?on? i skomplikowan?) form?.
Takie w?a?nie s? zegarki luksusowe. Mog? by? proste, zwyk?e, na pozór nieefektowne, ale oprócz warto?ci pieni??nej kryje si? w nich co?, co przyci?ga. Mo?na to nazwa? dusz?, warto?ci? lub luksusem, ale to dywagacje, spróbujmy zdefiniowa? zegarki luksusowe tj. luksus w kontek?cie zegarków.

Definicje luksusu

Zgodnie z najbardziej rozpowszechnion? definicj? luksus jest czym? na co pozwoli? sobie mog? jedynie nieliczni z nas. Zegarki luksusowe z manufaktur doskonale wpisuj? si? w to kryterium, cho? najprawdopodobniej ka?da marka, której ceny si?gaj? kilku – kilkunastu tysi?cy z?otych z punktu widzenia przeci?tnego obywatela naszego kraju b?dzie mark? luksusow?. Takie s? zegarki luksusowe Omega czy Rolex.

Kolejny wyró?nik luksusu to jako?? czy raczej doskona?o?? dóbr luksusowych. W tym kontek?cie nawet nie musi chodzi? o cen?, doskona?e zegarki luksusowe nie musz? by? drogie, chocia? proces dopracowywania jako?ci i zapewnienie najlepszych materia?ów w procesie produkcji bardzo t? cen? kszta?tuj?. Je?li we?miemy pod uwag? ten parametr to nawet masowo produkowane zegarki (np. zegarki Casio) nie wydadz? si? wcale gorsze od marek z górnej pó?ki.

Zegarki luksusowe s? zegarkami, które dostarczaj? poczucia wyj?tkowo?ci ich u?ytkownikom. Ta definicja – wyj?tkowo?? i niepowtarzalno?? produktu, pojawi?a si? stosunkowo niedawno, a w jej kontek?cie jako?? i cena staj? si? mniej istotne, s? niejako oczywiste, natomiast u?ywanie produktu / zegarka ma wi?za? si? z elitarno?ci? i podkre?la? przynale?no?? w?a?ciciela do w?skiego grona osób, które posiadaj? dany zegarek b?d? inny produkt. Osobi?cie do grona takich zegarków zakwalifikowa?abym wszystkie modele zegarków fashion, które z racji swojego designu (a niekoniecznie bardzo wysokich cen) jak najbardziej odpowiadaj? tej definicji.

Klasyczna definicja luksusu, której ?ród?em jest ?aci?skie s?owo luksus oznacza przede wszystkim pob?a?anie zachciankom i uleganie pokusom bez wzgl?du na koszta, które si? z tym wi???. Innymi s?owy przedmioty i zegarki luksusowe s? de facto zb?dne. S? kosztowne, ale wcale niepotrzebne, a kupujemy je tylko po to by spe?ni? nasze zachcianki. Ot kupi? sobie co? ekstrawaganckiego, drogiego, wyj?tkowego cho?by?my wcale nie mieli z tego korzysta? i cho?by na rynku dost?pna by?a setka podobnych przedmiotów, ale nie tak ekstrawaganckich, wyj?tkowych i nie wzbudzaj?cych emocji jak przedmiot, zegarek który kupujemy.

Zegarki luksusowe – ceny

Cen? zegarka kszta?tuje wiele czynników. Samo stwierdzenie, ?e zegarek jest luksusowy b?d? nie powinno nam da? do my?lenia i zmusi? do zastanowienia nad faktyczn? przyczyn? jego wysokiej warto?ci. Warto?? kszta?tuj? mechanizmy. Zegarki mechaniczne s? dro?sze od zegarków elektronicznych i posiadanie zegarka mechanicznego jest w?a?ciwie w dzisiejszych czasach fanaberi?, bo taki zegarek nie jest wcale doskonalszy od elektroniki (mniej dok?adny), ale za to znacznie wi?cej pracy w?o?ono w jego stworzenie. W tym przypadku p?acimy wi?c za ludzk? kreatywno??, prac? i dobre rzemios?o.
Nast?pn? kwesti? s? materia?: zegarki luksusowe tworzone s? zazwyczaj z dodatkiem metali szlachetnych, inkrustuje si? je szlachetnymi kamieniami, wyposa?a w dodatki podnosz?ce ich warto?? i presti?.
Cena zegarka zale?y te? od ilo?ci wbudowanych komplikacji. Zegarki tego samego producenta ró?ni? si? cen? w zale?no?ci od tego dodatkowego ‘wyposa?enia’.

Zegarki luksusowe vs zegarki popularne

Najbardziej luksusowe marki pochodz? ze szwajcarskich manufaktur. Na takie zegarki sta? naprawd? nieliczne grono osób. Niektóre modele, limitowane, osi?gaj? zawrotne ceny bliskie miliona (a nawet jego wielokrotno?ci) z?otych.
Zegarki marek Rolex czy Omega s? ju? zdecydowanie na nasz? kiesze?. T? odrobin? luksusu wiele osób mo?e sobie podarowa? ot tak po prostu bez wyrzecze?, ale oczywi?cie nie ka?dy i nawet nie wi?kszo?? z nas, chyba ?e kosztem wyrzecze? i co najmniej kilkuletnich oszcz?dno?ci.
Zegarki typu fashion b?d? marki takie jak Festina kupimy ju? bez problemów. Wi?kszo?? z nas (mo?e wszystkich) sta? natomiast na popularne zegarki Casio.
Je?li chodzi o presti? poszczególne modele bardzo si? ró?ni?, je?li chodzi o jako?? powiedzia?abym, ?e ró?nic raczej nie ma. Casio udziela na swoje produkty wieloletnich gwarancji i ju? samo to ?wiadczy o trwa?o?ci i jako?ci zegarków. Ale czy zegarki te s? zegarkami luksusowymi? Mo?e i s? doskona?e, ale przy tym s? funkcjonalne, popularne, mo?e nosi? je ka?dy niezale?nie od zasobno?ci portfela, a luksus jak ju? sobie powiedzieli?my na wst?pie, jest pewn? ekstrawagancj?.

SocialTwist Tell-a-Friend